algemene voorwaarden   ·    privacy policy

Algemene voorwaarden

Zoals gedeponeerd onder nummer 53465318 bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

Artikel 1 Definities en algemeen

1. In deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
a. Voetbaldeals: de vennootschap onder firma handelend onder de naam Voetbaldeals.com, gevestigd aan de Jacob van Ruysdaelstraat 92 te Groningen.
b. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon, welke een product of dienst afneemt van Voetbaldeals.
c. Rechtspersoon: de natuurlijke of (publiekrechtelijk) rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
d. Particulier: de Particulier, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
e. Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de Klant.
f. Koop op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Voetbaldeals georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Bedingen met betrekking tot koop op afstand, zijn slechts van toepassing wanneer Voetbaldeals een overeenkomst sluit met een Particulier.
2. Afwijkingen van de Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
3. Indien één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing. Voetbaldeals en de Klant zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
4. De Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
5. Wanneer de overeenkomst de koop van tickets behelst, is er sprake van wederverkoop. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket en daarin zijn alle kosten inbegrepen met uitzondering van de verzend- en servicekosten.
6. Deze Voorwaarden bestaan naast een algemeen gedeelte, tevens uit een aparte sectie voor ‘Voetbalreizen. Indien het algemene gedeelte van deze Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de sectie ‘Voetbalreizen’, dan prevaleert het bepaalde in de sectie‘Voetbalreizen’.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Alle door Voetbaldeals opgestelde opdrachtbevestigingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen.
2. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Klant in het online bestelproces heeft geklikt de op de knop ‘Koop nu’, deze Voorwaarden daarbij heeft geaccepteerd en de Klant een e-mail heeft ontvangen ter bevestiging van de aankoop.
3. Indien de Particulier het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Voetbaldeals onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Particulier de overeenkomst ontbinden.
4. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Voetbaldeals treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Voetbaldeals zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen met betrekking tot de elektronische betaling.
6. Kortingsacties hebben een beperkte looptijd die is vastgesteld door Voetbaldeals. Na het verstrijken van de actieperiode is het niet mogelijk, om reeds niet ingewisselde actiecodes alsnog te gebruiken.
7. De looptijd van de kortingsactie staat vermeld bij de aanbieding op de website.

Artikel 3 Aflevering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Voetbaldeals bij de bestelling bekend heeft gemaakt.
2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, verschuldigd zijn.
3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.
4. Voetbaldeals heeft het recht zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft een geringe wijzigingen van de te leveren zaak.
5. Het bestelde aantal producten kan afwijken van hetgeen geleverd wordt. Daarom behoudt Voetbaldeals zich het recht voor om in de uiteindelijke aflevering van de producten een afwijking van maximaal 10 % naar boven of naar beneden te hanteren, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
6. De wijze van verpakken wordt door Voetbaldeals bepaald. Indien de Klant een afwijkende verpakking wenst, wordt dit afzonderlijk in rekening gebracht. Het gebruik van de afwijkende verpakking is voor risico van de Klant.
7. Indien door Voetbaldeals een model of voorbeeld is getoond, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde, verstrekte of voorbeeld model.
8. Voetbaldeals spant zich in de tickets uiterlijk zeven werkdagen vóór aanvang van het evenement te verzenden. Verzending en afgifte geschieden per aangetekende post en voor rekening van Voetbaldeals, tenzij ter zake van de wijze van aflevering anders is overeengekomen. Voetbaldeals zal de Klant schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen.

Artikel 4 Conformiteit

1. Voetbaldeals garandeert dat de door haar aangeboden zaken voldoen aan de eisen die de Klant redelijkerwijs aan de zaak had mogen stellen. Derhalve voldoen de zaken aan de wettelijke conformiteiteisen, als bedoeld in artikel 7:17 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 5 Herroepingsrecht

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing wanneer sprake is van een Koop op afstand, als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub f.
2. Bij de aankoop van zaken heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Voetbaldeals stelt hiertoe een modelformulier beschikbaar op haar website.
3. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. De Klant zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij zaak wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Voetbaldeals retourneren, conform de door de Voetbaldeals verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voorgenoemde instructies dient Voetbaldeals uiterlijk bij de levering van het product te verschaffen.
4. De is artikel 5.2 bedoelde termijn van 14 dagen vangt aan het op:
– de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de zaken fysiek in bezit neemt; of
– bij levering van meerdere zaken, het moment waarop de Klant, of een door hem aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de laatste levering fysiek in bezit neemt;
5. Wil de Klant de overeenkomst ontbinden, dan dient hij het in artikel 5.2 genoemde modelformulier binnen 14 dagen na ontvangst van het product te retourneren. Voetbaldeals bevestigt de ontvangst van het voorgenoemde formulier. Na deze bevestiging heeft de Klant 14 dagen de tijd om het product te retourneren.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de Klant de door Voetbaldeals, bij het aanbod en / of bij de levering redelijke en duidelijke verstrekte instructies op te volgen.

Artikel 6 Kosten herroeping

1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending van de producten voor zijn rekening.
2. Wanneer de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient Voetbaldeals binnen 14 dagen na ontbinding, het factuurbedrag terug te storten op de rekening van de Klant. Voorwaarde hierbij is dat Voetbaldeals de zaak retour heeft ontvangen of dat de Klant kan aantonen dat hij de zaak retour heeft gestuurd.

Artikel 7 Uitsluiting herroeping

1. Het herroepingsrecht, als bedoeld in artikel 5, heeft geen werking wanneer:
– bij een dienstverlening, de volledige uitvoering van de overeenkomst binnen de herroepingstermijn valt en de Particulier heeft ingestemd met feit dat de uivoering binnen de herroepingstermijn wordt uitgevoerd. Daarnaast dient de Particulier nadien uitdrukkelijk te hebben verklaard afstand te doen van diens ontbindingsrecht.
– sprake is van levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Voetbaldeals geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn heeft kunnen voordoen;
– sprake is van levering van volgens specificaties van de Particulier vervaardigde goederen, of die duidelijk voor ene specifiek persoon bestemd zijn;
– sprake is van levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– sprake is van levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– sprake is van de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– sprake is van levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
– de overeenkomsten zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
– sprake is van terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
– sprake is van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Particulier en mits de Particulier heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

Artikel 8 Wijziging van de voorwaarden

1. Voetbaldeals is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
2. Voetbaldeals zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de Klant in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.
3. Wanneer de Klant een Particulier is, als bedoeld in artikel 1 sub d, en de wijziging van de Voorwaarden vindt plaats ten nadele van de Klant, dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Overmacht

1. Indien Voetbaldeals haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van externe oorzaken en omstandigheden (voorzien of niet voorzien) die redelijkerwijs niet aan Voetbaldeals kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Voetbaldeals alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Wanneer het voor de Klant aantoonbaar niet zinvol is dat Voetbaldeals alsnog nakomt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, schriftelijk, te ontbinden. Voetbaldeals zal in dat geval het aankoopbedrag binnen vijf werkdagen overmaken naar klant.
3. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken (voorzien of niet voorzien) waarop Voetbaldeals geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Voetbaldeals niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen.
4. Indien Voetbaldeals bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan geldt dit als een aparte overeenkomst. Het factuurbedrag van deze aparte overeenkomst wordt in mindering gebracht op het in artikel 9.2 bedoelde aankoopbedrag

Artikel 10 Levertijd

1. De door Voetbaldeals opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de Klant Voetbaldeals derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Voetbaldeals een redelijke termijn te stellen om haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door Voetbaldeals opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en betalingsmiddelen in haar bezit zijn. Bij het aanbrengen van een tussentijdse wijziging in de order, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

Artikel 11 Prijsverhogingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Voetbaldeals afgegeven prijzen:
– in Euro- inclusief BTW;
– inclusief bezorgkosten;
– als aan gestelde betalingsvoorwaarden is voldaan.
2. Voetbaldeals vermeldt uitdrukkelijk en voor het sluiten van de overeenkomst, de kosten voor:
– het leveren van de producten en / of diensten;
– de verschillende betaalmethodes;
3. Indien Voetbaldeals met de Klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Voetbaldeals niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de Klant, tot verhoging van de prijs over te gaan indien Voetbaldeals kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten der overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en / of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
4. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Betaling

1. Betaling dient tijdens het sluiten van de overeenkomst plaats te vinden.
2. In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van de Klant, zullen de verplichtingen van de Klant jegens Voetbaldeals onmiddellijk opeisbaar zijn. Ter keuze van Voetbaldeals dient de Klant alsdan zijn financiële verplichtingen jegens Voetbaldeals terstond na te komen, dan wel dient hij onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan retournering van de door Voetbaldeals aan de Klant geleverde za(a)k(en).
3. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Voetbaldeals, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Klant.

Artikel 13 Gebreken, klachttermijn en retourneren

1. De Klant dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk is te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: a. of de juiste zaken zijn geleverd; b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Gebreken of tekortkomingen aan de producten dient de Klant binnen 60 dagen na levering schriftelijk aan Voetbaldeals te melden.
3. Reclames over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 60 dagen na factuurdatum te geschieden.
4. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
5. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Voetbaldeals in staat is adequaat te reageren.
6. Indien een klacht gegrond is, zal Voetbaldeals alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14 Ontbinding

1. Voetbaldeals is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– Na het sluiten van de overeenkomst Voetbaldeals ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;
– De Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen.
2. Voorts is Voetbaldeals bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Voetbaldeals op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Voetbaldeals de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Voetbaldeals is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor de Klant of derden. Voetbaldeals behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Intellectueel Eigendom
1. Alle rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten, ter zake van door Voetbaldeals aan de Klant geleverde producten, komen uitsluitend toe aan Voetbaldeals of aan diens leveranciers.

Artikel 16 Overige bepalingen

1. Voetbaldeals wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval wordt 120% van de overeengekomen prijs inclusief verzendkosten vergoed door Voetbaldeals.

Artikel 17 Slotbepaling

1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Voetbaldeals van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
2. Op elke rechtsbetrekking tussen Voetbaldeals en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Elk geschil tussen de Klant en Voetbaldeals, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt naar keuze van Voetbaldeals voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in Groningen.
4. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2014.

Sectie Voetbalreizen

Artikel 18 Wijzigen reisovereenkomst

1. Voetbaldeals is niet verantwoordelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en / of het niet (kunnen) bijwonen van de wedstrijd en is niet aansprakelijk voor schade die de Klant hierdoor mogelijk lijdt. Voetbaldeals zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van de wedstrijd redelijkerwijs mogelijk is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om op tijd te komen bij de wedstrijd.
2. Indien de Klant niet kan deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement niet kan bijwonen door een oorzaak die niet aan de Klant zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering / verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan de Klant niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal Voetbaldeals de Klant zoveel mogelijk behulpzaam zijn, maar is niet verantwoordelijk voor de kosten. Deze bepaling is slechts van toepassing in situaties waarbij de eerste reisdag reeds is aangevangen.
3. Indien het evenement wordt verplaatst helpt Voetbaldeals de Klant bij het omboeken van de vlucht en/of het zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Eventuele extra hotelkosten in verband met extra overnachtingen die hiermee gepaard gaan, zullen voor rekening en risico van de Klant komen. Voetbaldeals zal echter de wijziging van vlucht, hotel (indien de reis niet wordt verlengd) en voetbalkaarten voor haar verantwoordelijkheid nemen. De reis dient alleen te worden aangepast bij een significant wijziging van de wedstrijdtijd die niet binnen het huidige reisschema van de Klant past. Voetbaldeals wijzigt slechts de vlucht (heen- of de terugvlucht) die noodzakelijk is om aan te passen in verband met het wedstrijdtijdstip.

Artikel 19 Indeplaatsstelling

1. Indien de Klant verhinderd is om aan de reis deel te nemen, kan een ander in zijn / haar plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.
2. De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van Voetbaldeals verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door de Klant te worden voldaan.

Artikel 20 Annulering

1. Indien de Klant de reis annuleert, blijft hij de reissom aan Voetbaldeals verschuldigd. Indien het voor Voetbaldeals echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat Voetbaldeals de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal Voetbaldeals de reissom voor zover mogelijk aan de Klant restitueren, onder aftrek van de kosten die Voetbaldeals heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Vanaf vijf dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. Een annulering dient schriftelijk (per email) doorgegeven te geven. Voetbaldeal zal binnen twee werkdagen reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten.
2. Voetbaldeals heeft in het bijzonder het recht de overeenkomst tot vijf werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang te annuleren, indien het aantal deelnemers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld, kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers voor de bedoelde reis. Voetbaldeals zal dan aan de Klant het reeds betaalde bedrag restitueren. De Klant heeft in deze omstandigheid geen recht op schadevergoeding.

Artikel 21: Reisbescheiden en reisdocumenten

1. Uiterlijk 14 dagen voor vertrek verstrekt Voetbaldeals de Klant de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) de hotelreservering en de vluchtgegevens / tickets. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 10 dagen voor vertrek in bezit van de Klant zijn, dient de Klant per ommegaande contact op te nemen met Voetbaldeals.
2. De Klant is gehouden om de door Voetbaldeals verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient de Klant per omgaande contact op te nemen met Voetbaldeals. Voetbaldeals is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van de Klant.

Voetbaldeals in je mailbox!
Vul je e-mailadres in én ontvang onze nieuwe voetbaldeals direct in je mailbox!
Inschrijven